Peuteropvang

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Harlekijn Opvang en Dienstverlening B.V.

 

Inhoudsopgave

 

ARTIKEL 1 – Definities. 2

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid. 2

ARTIKEL 3 – De kennismaking. 3

ARTIKEL 4 – Het aanbod. 3

ARTIKEL 5 – De overeenkomst. 3

ARTIKEL 6 – Het plaatsingsgesprek. 4

ARTIKEL 7 – Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst. 4

ARTIKEL 8 – Toegankelijkheid. 5

ARTIKEL 9 – De prijs en prijswijzigingen. 6

ARTIKEL 10 – Annulering. 6

ARTIKEL 11 – De Dienst. 6

ARTIKEL 12 – Vakmanschap en materiële verzorging. 7

ARTIKEL 13 – De betaling / Niet-tijdige betaling. 7

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid ondernemer en consument. 8

ARTIKEL 15 – Klachtenprocedure. 9

ARTIKEL 16 – Geschillenregeling en Wet Klachtrecht. 9

ARTIKEL 17 – Afwijking. 10

 

 

 

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

Peuteropvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet educatief begeleiden, verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van het vierde levensjaar waarop het basisonderwijs voor die kinderen begint.

De consument: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang/ peuteropvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdzorg.

De Ondernemer (onderneming in kinderopvang/peuteropvang): Natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de consument betreffende het aanbieden van de dienst kinderopvang/ peuteropvang in een kindercentrum.

Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.

Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de Ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in kindercentra in de leeftijd van nul tot de start van het voortgezet onderwijs.
 2. De overeenkomst van kinderopvang/peuteropvang wordt gesloten tussen de ondernemer in kinderopvang/peuteropvang en de consument.
 3. Met uitzondering van het sluiten van de overeenkomst van kinderopvang/peuteropvang bedoeld in lid 2, kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan derden overdragen.

 

 

ARTIKEL 3 – De kennismaking

 1. De ondernemer biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de consument bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de ondernemingen in kinderopvang/peuteropvang te kunnen laten maken.
 2. De informatie bevat tenminste de volgende elementen:

– de aard en omvang van de in of via de vestiging te verlenen opvang en eventuele extra diensten; soort opvang, aanbod voor hoeveel en welke tijdsduur, eventueel met een minimum; eventuele mogelijkheden van flexibele opvang; plaatsingsprocedure.

– (een samenvatting van) het door de onderneming in kinderopvang/peuteropvang ontwikkelde pedagogisch beleidsplan, waarin de voor deze onderneming kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt omschreven; de mededeling dat deze digitaal/online beschikbaar is;

 1. De consument kan zich via een inschrijfformulier schriftelijk dan wel elektronisch aanmelden als geïnteresseerde bij de onderneming in kinderopvang/peuteropvang voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor een bepaalde tijdsduur.

ARTIKEL 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren diensten om een definitieve keuze voor de onderneming in kinderopvang/peuteropvang door de consument mogelijk te maken.

2 De consument moet de ondernemer laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt.

 1. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk.
 3. In geval van bemiddeling, adviezen voor toe te passen produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projekten met al of niet bedrukte produkten, of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is cliënt in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen, een vergoeding schuldig ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat de consument een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke dan wel elektronische handtekening of uitgeschreven akkoordverklaring aan de onderneming in kinderopvang/peuteropvang retourneert en de ondernemer deze heeft ontvangen. Daardoor ontstaan, ook voor de consument verplichtingen.
 2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

ARTIKEL 6 – Het plaatsingsgesprek

 1. Voor zover dit tijdig mogelijk is, nodigt de ondernemer de consument uit voor een kennismakings-gesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de consument en zijn of haar kind besproken. De onderneming in kinderopvang/peuteropvang en de consument spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).
 2. De ondernemer wijst er op dat:

– de ondernemer gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren;

– de consument als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

ARTIKEL 7 – Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het kind. De overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging/wijziging/uitbreiding van de overeenkomst, wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.
 3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de kinderopvang/peuteropvang kan beïnvloeden hebben de consument en de onderneming in kinderopvang/peuteropvang het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
 4. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring, met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en in ieder geval per de eerste of de zestiende van de maand.
 5. De ondernemer kan de overeenkomst met een consument die twee maanden niet heeft betaald, per direct opzeggen. De consument wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke betaling. De onmiddellijke opzegging is niet van toepassing indien de consument aannemelijk maakt dat hij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit laat de betalingsverplichting van de consument op grond van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 6. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 7. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Ondernemer gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten en, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Ondernemer of van haar leveranciers.
 8. Indien de consument het aantal kindplaatsen met de Ondernemer overeengekomen niet daadwerkelijk benut/vervult, is desondanks het volledige bedrag per kindplaats verschuldigd.

ARTIKEL 8 – Toegankelijkheid

 1. De onderneming in kinderopvang/peuteropvang is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen ondernemer en consument.
 2. De ondernemer behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de onderneming in kinderopvang/ peuteropvang en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht.
 3. Wanneer de consument het niet eens is met de door de ondernemer geweigerde toegang op grond van het lid 2, kan hij dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag de ondernemer de plaats niet opzeggen en blijft voor de consument de verplichting in stand om te betalen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de ondernemer het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de onderneming in kinderopvang/peuteropvang te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De ondernemer kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.
 5. Ondernemer en consument zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de kinderopvang/peuteropvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.

 

 

ARTIKEL 9 – De prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
 2. Prijswijzigingen worden door de onderneming in kinderopvang/peuteropvang tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 7 lid 4).
 3. Reclames terzake van de hoogte van de door Ondernemer verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

ARTIKEL 10 – Annulering

 1. Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden.

ARTIKEL 11 – De Dienst

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang/peuteropvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.
 2. De ondernemer treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de onderneming in kinderopvang/peuteropvang optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang van kinderen in de onderneming in kinderopvang/peuteropvang.
 3. De ondernemer kan er voor kiezen extra dienstverlening aan te bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet.
 4. De consument is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De ondernemer is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
 5. De ondernemer kan van de consument eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.
 6. De ondernemer en de consument dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 7. De ondernemer houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de consument.
 8. De ondernemer kan de consument wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet-nakoming van de overeenkomst.
 9. Het aantal uren dat een dagdeel omvat, derhalve ook de prijs van een dagdeel, kan verschillen per type dagdeel, type dienst en overeengekomen aanbod. De exacte uren en kosten worden met de consument gecommuniceerd en zijn eveneens te raadplegen op www.harlekijnmaasland.nl.
 10. Openingstijden kunnen gewijzigd worden conform de procedure uit de Wet Kinderopvang.
 11. De dienst kent een overeengekomen vorm en omvang en tijdstip. Deze is niet inwisselbaar of overdraagbaar.

ARTIKEL 12 – Vakmanschap en materiële verzorging

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang/peuteropvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De onderneming in kinderopvang/peuteropvang voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 2. Personen werkzaam bij een kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan de ondernemer vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op dat moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien de ondernemer redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt de ondernemer dat de werknemer, binnen een door de ondernemer vast te stellen termijn, opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

ARTIKEL 13 – De betaling / Niet-tijdige betaling

 1. De consument is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de onderneming in kinderopvang/ peuteropvang.
 2. Betaling geschiedt eens per maand of afgesproken langere periode.
 3. Indien een consument betaalt aan een door de ondernemer ingeschakelde derde overeenkomstig artikel 2 lid 4 geldt dit voor de consument als bevrijdende betaling. Inschakeling door de consument van een derde voor het doen van betalingen ontslaat de consument niet van zijn betalingsverplichting.
 4. De consument is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer geeft na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. De ondernemer waarschuwt de consument daarbij dat als er dan nog geen betaling plaats vindt de overeenkomst onmiddellijk kan worden opgezegd.
 5. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Ondernemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.
 6. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de ondernemer ervoor kiezen een betalings-regeling aan te bieden.
 7. Alle door Ondernemer te maken buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt met een minimum van 15% van de hoofdsom.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen hoe ook gemaakt van de cliënt in eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
 9. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 10. Indien cliënt in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Ondernemer op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 11. De betaling van de maandelijks verschuldigde bedragen geschiedt standaard middels een machtiging tot doorlopende automatische incasso, tenzij Ondernemer anders aangeeft. De incasso vindt bij vooruitbetaling plaats, uiterlijk voor de eerste van de maand waarover de prijs wordt berekend, de zogenaamde vervaldatum, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
 12. Indien de betaling niet via een automatische incasso plaatsvindt of als deze niet is gelukt, is de Consument verplicht zelf zorg te dragen voor de betaling via het bankrekeningnummer vermeld door Ondernemer onder vermelding van debiteur- en factuurnummer.
 13. De Ondernemer kan administratiekosten per factuur in rekening brengen bij het niet automatisch kunnen incasseren van de factuur.
 14. De Ondernemer restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de in Overeenkomst genoemde dienstverlening indien Ondernemer al het mogelijke heeft gedaan om deze situatie te voorkomen, dan wel ten spoedigste op te heffen.
 15. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid ondernemer en consument

 1. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit.
 2. Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Ondernemer, is Ondernemer niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of andere ondergeschikten van Ondernemer dan wel van personen door Ondernemer tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Ondernemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Ondernemer heeft voor gevallen dat zij aansprakelijk gesteld kan worden, een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Indien Ondernemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringspolis wordt gedekt c.q. uitgekeerd.

ARTIKEL 15 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten terzake verliest.
 2. De onderneming in kinderopvang/peuteropvang behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure bestaat Ouderbetrokkenheid in de zin van artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden. De Ouderbetrokkenheid verloopt via de Oudercommissie.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

ARTIKEL 16 – Geschillenregeling en Wet Klachtrecht

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang/peuteropvang, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.sgc.nl)
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn of haar klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan (zie artikel 15 lid 3) bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij of zij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij of zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 7. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 8. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leverdatum.

ARTIKEL 17 – Afwijking

 1. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor de voorwaarden als ook de richtlijnen en procedures, etc. aan te passen op grond van gewijzigde omstandigheden. Indien Ondernemer tot aanpassing overgaat, zullen de alsdan geldende richtlijnen, procedures etc. beschikbaar worden gesteld via www.harlekijnmaasland.nl en/of in de betreffende locatie waar de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt.

 

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Locatie Peutercentrum De Kanjers
Registratienummer Landelijk Register: 152065246

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
sander@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(Het Lint)
Achterdijkshoorn 10
2635 MK Den Hoorn
telefoon: 06-42992561 (8:30 – 12:00 uur)
peutercentrum@kanjersdenhoorn.nl
www.kanjersdenhoorn.nl

Nieuwsbrief

Twitter

 • Beste ouders/verzorgers, Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei, starten we met ons nieuwe thema ‘Ik en mijn fami… ,
 • Vandaag kwam er een lammetje op bezoek in de klas. Wat was ze lief en zacht.,
 • Het is nog winter, maar wij zijn begonnen aan ons nieuwe thema: Vier de lente met Puk! We hebben samen met Puk al w… ,
Naar Boven